دانلود رمان زیبای نغمه ی عاشقی

رمان زیبای نغمه ی عاشقی

 

دانلود رمان زیبای نغمه ی عاشقی

قسمتی از این رمان :

 

– بالاخره داریم ” ما” می شیم!

با این حرفم خندید و به سنگِ تیره ی مادرم خیره شد.

 

 

– عمه نمی ذارم آب تو دلش تکون بخوره!

و بعد خودش را به سمتم کشید و دستش را دور شانه های خم شده ام حلقه کرد. من هر بار پا در این مکان می گذاشتم غمِ سنگینی شانه هایم را به سمت زمین می کشاند…

 

 

– می شم همه کسش… اومدیم این خبر رو بهتون بدیم تا دیگه نگران گل دخترتون نباشید!

خبر نداشت که پیش از اینها همه کسم بوده… نگاهم که کرد، غرق شدم در نگاهش و لبخند زدم.

 

 

– خوبه هستی… اگه نبودی من چطور نبودشون رو دووم می آوردم؟

باز هم همان لبخند های ناب… و دستی که کتفم را فشرد… چه در درون این مرد نهفته بود که این چنین برایم عزیز و خواستنی بود؟

 

 

– تو نبودی من چطور نفس می کشیدم؟ از وقتی اومدی همه ی درد هام فرار کردن! می دونستم اینطوریه زودتر در قلبم رو به روت باز می کردم!

 

دانلود